Tha Murray MacLeòid na fhear-naidheachd a tha a’ fuireachd ann an Eilean Leòdhais far an deach a thogail ann an coimhearsnachd thraidiseanta Ghàidhlig. Tha ùidh mhòr aige ann an cuspairean mu dheidhinn nan sgìrean dùthchail agus mar a tha an sluagh a’ crionadh aig an oir.

Murray MacLeod is a journalist living on the Isle of Lewis where he was brought up in a traditional Gaelic-speaking community. He has a particular interest in rural issues and the depopulation of the periphery.

Never miss another story. Subscribe today